dimecres, 29 d’octubre del 2014

Eleccions al Consell Escolar

Benvolgudes famílies!
Comunicar-vos que, properament es convocaran eleccions dels diferents sectors/membres representats al consell escolar per a la seva renovació. Per això us enviem tota la informació corresponent al procés electoral.


Sapigueu que, el consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre, i està composat per:


-          1 representant del personal educador del centre.
-          1 representants del sector de mares i pares del centre.
-          1 representant de l'Ajuntament del municipi.
-          La directora del centre.
-          1 representant de l'empresa gestora

Fet que aquest curs hem de renovar la totalitat dels membres (en relació al representat de pares i mares, i al representat de personal educador), ja que han transcorregut el termini de dos anys des de la darrera renovació, us convoquem a participar en el procés electoral per a la renovació dels membres del consell escolar del centre.
El calendari corresponent al procés serà el següent:

Inici del procés: a partir del dia 3 de Novembre de 2014.

Termini de reclamacions al cens electoral: Del 4 a 6 de Novembre
Constitució de les meses electorals: el dia 12 de Novembre de 2014.

Presentació de candidatures: Del 14 al 21 de Novembre de 2014
Votacions: el dia 26 i 27 de Novembre de 2014.
Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: el dia 18 de Desembre de 2014. 

Segons la Resolució EMS/2475/2012

Normes del procés electoral:
1. Candidatures 
Són candidats i candidates les persones següents:
a) Sector de representants del professorat: tots els membres del claustre.
b) Sector de representants dels pares i mares o tutors de l’alumnat.
2. Cens electoral
a) El cens electoral està constituït per cadascuna de les persones de cada sector esmentat.
b) El director o directora ha de fer públiques les llistes del cens electoral al tauler d’anuncis del centre a partir de la data d'inici del procés. Així mateix, ha d’obrir un termini de tres dies lectius per a la presentació de reclamacions en relació amb les dades dels cens electorals publicades, i prendre les mesures adequades per a la resolució de les possibles reclamacions, de forma que els cens definitius, s’han de fer públics amb una antelació mínima de set dies respecte la data de les eleccions de cada sector.
3. Meses electorals
Es constitueix una mesa electoral pel sector de membres representats de pares i mares d'alumnes i una altre pels membres representants del professorat presidida pel director o directora del centre, encarregada d’aprovar el cens electoral, de publicar la relació de les persones candidates amb una antelació mínima de tres dies a la votació, d’organitzar la votació, de fer l’escrutini i de fer constar en acta pública els resultats de la votació.
La composició de les meses electorals és la següent:
a) Per a l’elecció de les persones representants del sector dels pares i mares o tutors de l’alumnat, la mesa electoral està formada pel director o directora del centre, i per dues persones designades per sorteig entre totes les que integren el cens d’aquest sector. D’entre les persones designades, la de menys antiguitat al centre actuarà de secretari o secretària de la mesa i, en cas de coincidència, ho farà la de menor edat.
4. Procediment d’elecció dels i de les representants dels diferents sectors del consell escolar
Sector de representants dels pares i mares de l’alumnat:
Cada elector o electora pot votar un nombre màxim de persones candidates igual al nombre de representants d’aquest sector a renovar, en aquest procés electoral, en el consell escolar.
Les votacions són personals, directes i secretes.

A paritr de dilluns dia 3 de novembre podreu consultar les vostres dades a la llista del cens electoral i un cop després, podreu animar-vos, tots aquells/es qui vulgueu a presentar les vostres candidatures.

Des de l'escola us animem a participar-hi!

Moltes gràcies.


https://mail.google.com/mail/images/cleardot.gif

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada